top of page

Algemene Voorwaarden

1. Organisatie van het bedrijf

De sportbasketballcamps (hierna "de camps") worden georganiseerd door Strategixhoops (hierna "de Organisator"), een non-profitorganisatie met het ondernemingsnummer 0676744650, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Pellé Pellé.

2. Inschrijving voor camps

De huidige algemene voorwaarden voor inschrijving en deelname aan het door de Organisator voorgestelde camp worden geacht bekend te zijn en aanvaard vanaf de eerste betaling door de personen die wensen deel te nemen (de deelnemer zelf [hierna de "deelnemers") ] of hun wettelijke vertegenwoordigers).

Voor elke inschrijving moet de volledige prijs van het camp uiterlijk vijftien (15) dagen voor het begin van de betreffende camp worden betaald. Geen enkele inschrijving kan door de Organisator worden bevestigd zonder betaling van het totaal verschuldigde bedrag.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de aanwezigheid van de deelnemers op het gekozen programma te weigeren als de volledige prijs van het camp niet vóór het begin van de betreffende camp wordt betaald in overeenstemming met de voorwaarden die in dit artikel worden vermeld.

Evenzo behoudt de Organisator zich het recht voor om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als deze niet voldoet aan alle voorwaarden voor deelname die zijn vastgesteld voor elk camp, zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden, binnen het inschrijvingsformulier, evenals op de website: //www.pellestrategixhoops.com

3. Voorschot medische onkosten 

In geval van ziekte of ongeval, kunnen omstandigheden de Organisator er toe aanzetten de medische kosten tijdelijk ten laste te nemen. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige deelnemer, verbinden zich ertoe deze kosten volledig te vergoeden aan de Organisator.

4. Wijziging

De Organisator kan worden gedwongen om een ​​essentieel onderdeel van het camp te wijzigen vanwege omstandigheden die niet aan hem te wijten zijn, redenen die worden ingegeven door het algemeen belang of kaderend in de veiligheid van de deelnemers.

In een dergelijk geval verbindt de Organisator zich ertoe geregistreerde deelnemers onverwijld te informeren en, voor zover mogelijk, alternatieve oplossingen voor te stellen. Stagiairs of hun wettelijke vertegenwoordigers mogen een alternatieve oplossing aanvaarden of weigeren. In geval van weigering worden alle betaalde bedragen met betrekking tot de eerste inschrijving vergoed door de Organisator.

 

Tijdens de stages kunnen bepaalde programma's mogelijks worden gewijzigd in kader van beveiligingsvereisten van de deelnemers, omstandigheden die niet aan de Organisator kunnen worden toegeschreven en redenen die door het algemeen belang worden gedicteerd. Alleen diegenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de camps zijn gemachtigd om de beslissingen te nemen die door dergelijke omstandigheden worden opgelegd. Dergelijke aanpassingen of programmatische wijzigingen geven geen aanleiding tot enige terugbetaling.

 

5. Annulering

Elk verzoek om een inschrijving voor een camp te annuleren, moet verplicht per aangetekend schrijven aan de Organisator worden verzonden op het volgende adres:

Strategixhoops - Zwanenlaan 26, 1640 Sint-Genesius-Rode.

In alle gevallen worden de annuleringskosten door de Organisator in rekening gebracht op basis van de datum van annulering (poststempel is authentiek) en volgens de volgende schaal:

- Annulering meer dan dertig (30) dagen voor het begin van het betreffende camp: dertig euro (30 €)

- Annulering minder dan dertig (30) dagen voor aanvang van het betreffende camp: vijfenzeventig euro (75 €)

 

6. Inschrijvingsprijs

De prijs van het camp omvat sportactiviteiten, technische en sportuitrusting, toezicht, catering, accommodatie (in geval van keuze van de formule volpension) en entertainment.

 

7. Ondersteuning van deelnemers

De deelnemers worden opgevangen door de managementteams op de dag en op het moment van hun oproeping, hetzij op de locatie van het betreffende camp, hetzij op het treinstation van de locatie van het betreffende camp. Alle informatie over de aankomst en het vertrek van stagiairs wordt door de organisator vijftien (15) dagen voor aanvang van het camp meegedeeld, ten laatste  voor het begin van elke etappe.

 

8. Trainingsmateriaal

Voor elk aangeboden camp wordt door de Organisator aan de deelnemers geadviseerd om uitrusting en persoonlijke bezittingen mee te nemen. De lijst met deze elementen verschijnt in de verwelkomingsbrief.

 

9. Reglement van orde 

Elke deelnemer ( evenals zijn wettelijke vertegenwoordigers in het geval van een minderjarige ) stemt in  met de activiteiten voorgesteld door de Organisator en verbindt er zich toe de regels van het camp en de instructies van de managementteams te respecteren.

De deelnemers verbinden zich ertoe de regels van het gemeenschappelijke leven te respecteren, zich te onthouden van elk gedrag dat de normale loop van de voorgestelde activiteiten - voor zichzelf en alle deelnemers - kan verstoren en zich te houden aan de regels specifiek voor het gekozen camp. Het exit-regime wordt streng gecontroleerd en de minderjarige deelnemers verbinden zich ertoe de tijdsschema's en regels te respecteren die door de managementteams zijn vastgesteld.

De Organisator tolereert geen enkele vorm van geweld, ongeacht de aard daarvan, en zorgt ervoor dat de openbare gezondheid van de deelnemers wordt gerespecteerd, door risicopreventie en een systematische bemiddeling in geval van een incident of gedrag van een aard die de goede werking van het camp, de veiligheid, de sereniteit en de veiligheid van de deelnemers kan ondermijnen. In het bijzonder, en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, is de verkoop, het bezit of het gebruik van als narcotica ingedeelde stoffen ten strengste verboden. Evenzo is de introductie en consumptie van alcohol en tabak ten strengste verboden tijdens het camp.

Om de naleving van deze vereisten te garanderen, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn managementteams in te schakelen om de persoonlijke bezittingen van de deelnemers te controleren, om verboden materiaal of stoffen in beslag te nemen, of om audio-, foto- of video-opnamen die schadelijk kunnen zijn voor het imago of de privacy van deelnemers aan het camp te verwijderen.

Het niet naleven van deze regels en de regels specifiek voor elk camp kan leiden tot het uitsluiten van de deelnemer, bij een eenzijdig besluit van de managementteams, om de sereniteit en veiligheid van alle deelnemers te vrijwaren. Als gevolg hiervan en in het geval van uitsluiting van een minderjarige deelnemer, verbinden zijn wettelijke vertegenwoordigers zich ertoe hem op te halen of hem te laten ophalen door een persoon van hun keuze, zonder uitstel. Zo nodig, kan de minderjarige worden overgedragen aan de bevoegde overheidsdiensten van de afdeling van de betrokken plaats.

In het geval dat de uitsluiting van een deelnemer wordt beslist door de managementteams, zal de Organisator geen restitutie of krediet verlenen en worden de kosten van terugkeer en begeleiding van een minderjarige stagiair bovendien , gefactureerd aan zijn wettelijke vertegenwoordigers.

De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor daden van vandalisme, opzettelijke vernieling, geweld of diefstal gepleegd door een minderjarige deelnemer tijdens de duur van het camp, en vallen derhalve onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Over het algemeen raadt de Organisator ten zeerste af om waardevolle spullen mee te nemen tijdens het camp. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van voorwerpen en persoonlijke bezittingen die de deelnemers hem niet hebben toevertrouwd.

 

10. Duur en organisatie van het camp

In het algemeen loopt het camp van de ochtend van de eerste dag tot de namiddag van de laatste dag. Er kunnen echter verschillende tijdsschema's worden gegeven op basis van de geografische locaties van elk camp en de bijbehorende onvoorziene omstandigheden. Alle aanwijzingen verschijnen op de oproepingen die aan de stagiairs zijn gericht in overeenstemming met artikel 7 van deze algemene voorwaarden voor registratie en deelname.

 

11. Technische partners

Voor bepaalde programma's of activiteiten kan de Organisator een beroep doen op lokale technische dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd vanwege hun perfecte kennis van de oefenomgeving, de kwaliteit van hun diensten en voor hun respect voor de regels die de veiligheid van de deelnemers garanderen.

 

12. Verzekering

De organisator heeft een verzekering afgesloten “ wettelijke aansprakelijkheid “ bij het bedrijf Marsh SA. Deze polis dekt de lichamelijk letsels en materiële schade aan derden veroorzaakt door de Organisator of een van hun agenten, leden van het verenigingscomité, de vrijwilligers en door de uitrusting of het gebouw ter beschikking gesteld van de Organisator .

 

13. Claim

Elke eventuele klacht moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de dwingende termijn van vijftien (15) dagen aan het einde van het camp, vergezeld van bewijsstukken, worden verzonden naar het adres vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden voor inschrijving en deelname.

 

14. Computers en vrijheden

Alle gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van inschrijvingsaanvragen en deelname aan het voorgestelde camp, en is onderhevig aan computerverwerking. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de diensten van de Organisator en wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

Zonder tegenspraak van uwentwege, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze informatie te gebruiken om de deelnemers of hun wettelijke vertegenwoordigers allerlei informatie en documentatie met betrekking tot zijn activiteiten te sturen.

bottom of page